Niniejsze zasady ochrony prywatności stanowią podstawę, na której przetwarzane są dane osobowe uzyskiwane od lub przesyłane przez użytkowników. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi zasadami . Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych („Ustawa”), organem kontrolującym dane jest Stowarzyszenie Warsaw Masters Team z siedzibą w Warszawie, ul. Zółkiewskiego 40/11, 04- 305.

Gromadzenie informacji

Warsaw Masters Team może gromadzić i przetwarzać dane kontaktowe uzyskiwane w ramach formularzy zgłoszeniowych na stronie internetowej www.masters.waw.pl lub poprzez formularze zgłoszeniowe dotyczące:

• zgłoszenia udziału w zawodach pływackich;

• zgłoszenia chęci udziału w treningach pływackich organizowanych przez Warsaw Masters Team;

• zgłoszenia udziały w obozach, szkoleniach, warsztatach organizowanych przez Warsaw Masters Team;

• zapisania się na listę Członków Stowarzyszenia 

Miejsce przechowywania danych osobowych

Zgromadzone dane są wykorzystywane jedynie przez osoby przedstawicieli i pracowników Warsaw Masters Team. Warsaw Masters Team nie sprzedaje ani nie wypożycza danych osobowych zbieranych od użytkowników żadnym podmiotom, jak również nie prowadzi wymiany tych danych z innymi podmiotami bez zgody użytkowników. W przypadku udostępnienia danych osobowych użytkowników zewnętrznym podmiotom, dane te wykorzystywane są zgodnie z celami, do których zostały pierwotnie zebrane, w celu spełnienia wymagań prawa lub organów regulacyjnych, w celu wyegzekwowania lub zastosowania swoich warunków prowadzenia działalności lub za zgodą użytkowników. W takich przypadkach podejmowane są odpowiednie kroki celem ochrony danych osobowych użytkowników.

Sposoby wykorzystania informacji

Informacje dotyczące użytkownika są wykorzystywane następująco:

• w celu dostarczenia informacji na temat usług lub ofert, po wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika na ich przesyłanie;

• w celu rejestracji udziału w zajęciach pływackich, zawodach, obozach, warsztatach, szkoleniach organizowanych przez Warsaw Masters Team;

Warsaw Masters Team może także wykorzystywać dane osobowe lub udostępniać je wybranym podmiotom w celu dostarczania informacji na temat dóbr i usług, które mogą interesować użytkownika. W tym celu Warsaw Masters Team lub wspomniane podmioty mogą skontaktować się z użytkownikiem za pośrednictwem poczty lub telefonicznie. Kontakt drogą elektroniczną będzie nawiązywany wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody użytkownika.

Opcje wyboru

Użytkownik będzie mógł skorzystać lub zrezygnować z opcji wykorzystywania jego danych w sposób opisany powyżej w chwili ich przesyłania. Podczas podawania danych osobowych można wybrać opcję nieotrzymywania jakichkolwiek informacji od Stowarzyszenia Warsaw Masters Team.

Zgoda

Korzystanie ze strony internetowej oraz rejestracja poprzez formularze zgłoszeniowe oznacza akceptację Zasad ochrony prywatności. Osoby, które nie akceptują jakiegokolwiek zapisu niniejszych Zasad, proszone są o niekorzystanie ze Strony internetowej oraz o nieprzekazywanie informacji umożliwiających ustalenie tożsamości.

Kontakt 

Pytania dotyczące niniejszych zasad lub prośby o wgląd w przechowywane dane bądź ich aktualizację lub korektę należy kierować e-mailowo na adres: biuro@masters.waw.pl